Ochrana osobních údajů

Veškeré informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů a v souladu s Nařízením evropského parlamentu a rady (EU)2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a to ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Kupující uzavřením smlouvy nebo objednávky souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby písemného vyjádření jeho nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze.

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků nepředáváme žádné další osobě.

Osobní údaje mohou být předány pouze veřejným úřadům na vyžádání dle platných zákonů, finančním ústavům a dopravcům za účelem přepravy zboží. Toto vše při respektování platných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Externí dopravcům jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé jsou přístupné pouze provozovateli. Tyto osobní údaje je možno na písemnou žádost zákazníka vymazat z databáze. Správce osobních údajů poté nesmí dále uvedené údaje zpracovávat.

Smlouvy jsou po uzavření provozovatelem archivovány. Veškeré nabídky jsou prováděny pouze na základě oprávněného zájmu v souladu s Nařízením evropského parlamentu a rady (EU)2016/679, článek 6, odstavec 1, pododstavec f)